Loading color scheme

Beleid & Duurzame inzetbaarheid

Naam interventie: Beleid & Duurzame inzetbaarheid

Om een visie, beleid en gedragen programma te definiëren doorlopen we de eerste drie stappen van onze methodiek, zoals beschreven bij onze aanpak: de start, de analyse en de ontwikkelingsfase.

Startfase: Kennis maken met de organisatie.

 • Huidige stand van zaken;
 • Draagvlak creëren;
 • Structuur bouwen.

Analysefase: Waar staat de organisatie op het gebied van Duurzame inzetbaarheid?

 • Interviews;
 • Scan duurzame inzetbaarheid;
 • Data analyse.

Ontwikkelfase: Ontwikkelen van een visie, beleid en/ of programma voor duurzame inzetbaarheid.

 • Scopesessie: Workshop waarbij we een aantal geprioriteerde thema’s op het vlak van duurzame inzetbaarheid verder uitwerken;
 • Visiesessie: Workshop waarbinnen we een visie en een gedragen programma duurzame inzetbaarheid opstellen.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De interventie bestaat uit een combinatie van:

 • Gesprekken met HR / MT;
 • Interviews met medewerkers en of werkgroepleden;
 • Analyse van data en informatie;
 • Workshops met de werkgroep;
 • Rapportage en visiedocument.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Resultaat Vanuit de startfase, analysefase en de ontwikkelingsfase worden de volgende zaken opgeleverd:

 • Rapport van de analyse van waar de organisatie staat op het punt van duurzame inzetbaarheid;
 • Een heldere visie op duurzame inzetbaarheid, vastgelegd in een praktisch en gedragen beleidsplan;
 • Een plan op maat om verder te gaan met de activeringsfase. Hierin is benoemd wat er nodig is op organisatieniveau, leiderschap, teamniveau en voor de individuele medewerker.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Het programma vraagt om de volgende tijdsinvestering:

 • Gesprekken HR en MT: 2 à 3 gesprekken van één uur;
 • Individuele interviews: 20 minuten per deelnemer;
 • Workshops: 6 uur per deelnemer.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
2 tot 3 maanden

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Geen meerkosten

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers? 2 vouchers