Loading color scheme

FIT® visiebespreking

Wat houdt de interventie in?
Met teamcoaches, MT, leidinggevenden, beleidsmedewerkers of OR houden we visiebijeenkomsten. Het thema duurzame inzetbaarheid en/ of het thema functioneringsgesprekken staat centraal en er worden afspraken gemaakt welke ondersteunend zijn aan het vormen van beleid. Welke thema’s rond duurzame inzetbaarheid zijn belangrijk voor de organisatie en welke acties spreekt men af. Of hoe kijken we naar functioneringsgesprekken, welke variant past bij onze organisatie, hoe geven we dat dan vorm? Dit doen we door met elkaar de stappen van de FIT® te doorlopen waardoor de dialoog op een gestructureerde wijze gevoerd wordt. Bij stap 3 staan we uitgebreid stil bij het thema.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Afhankelijk van de vraag van de organisatie kan gekozen worden om per doelgroep of met gemengde groepen de bijeenkomsten te organiseren. Met een groep die verantwoordelijk is voor de uiteindelijke visie vorming wordt een bijeenkomst georganiseerd om alle opgehaalde informatie te delen en dan te komen tot afspraken rond het formuleren van beleid. De kaders zijn dan helder.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Het effect van de visiebijeenkomsten is dat op dezelfde gestructureerde wijze input opgehaald wordt voor het te formuleren beleid bij verschillende doelgroepen/stakeholders. Tevens zijn er aanbevelingen gegeven door iedereen voor uit te zetten acties. Kritische noten zijn gekraakt of zichtbaar gemaakt tijdens de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen degene die verantwoordelijk zijn voor het beleid en de verder uit te zetten acties concreet hiermee aan de slag en meteen overgaan tot beschrijven en uitvoeren. Doordat het hele proces met alle betrokkenen intensief en op dezelfde wijze is doorlopen kan men rekenen op groot draagvlak.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
3,5 uur per groep

Wat is de verwachte doorlooptijd?
De doorlooptijd wordt afgestemd. Is afhankelijk van de vraag en wens van de organisatie.

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Er zijn geen meerkosten aan verbonden

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?

  • Met 1 voucher kunnen 5 visiebijeenkomsten georganiseerd worden. Dit heeft een waarde van € 4000,00 excl. btw.
  • Met 2 voucher kunnen 11 visiebijeenkomsten georganiseerd worden. Dit heeft een waarde van € 8000,00 excl. btw.
  • Met 3 voucher kunnen 18 visiebijeenkomsten georganiseerd worden. Dit heeft een waarde van € 12.000,00 excl. btw.