Loading color scheme

Individuele coaching

Wat houdt de interventie in?
Coaching geeft je inzicht in onbewuste denkprocessen en gedragspatronen die in de loop der jaren zijn ontstaan. Coaching maakt je bewust van wat u communiceert met woorden én lichaamstaal. Elk gedrag en elke overtuiging waar je vanaf wit, is veranderbaar. Tenminste, wanneer je ervoor kiest om het aan te pakken. Heb je daar wat hulp bij nodig? De coach van Buro Veranders kan je helpen deze stap te nemen. Een coachingstraject helpt je om prettiger, doelgerichter en succesvoller te zijn in je werk- of privé situatie. Je kunt een coachingstraject aanvragen voor jezelf of een van je medewerkers/teamleiders. Coachvragen kunnen gericht zijn op preventie van uitval, maar ook op persoonlijke dilemma’s, (persoonlijk) leiderschap, communicatie of omgang met anderen.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?

Kennismaking en afstemming

  • Een coachingstraject start normaliter altijd met een kennismakingsgesprek. Dit kan met de werkgever en werknemer samen of apart. Omdat het coachingstraject onderdeel is van een persoonlijk ontwikkeltraject worden tijdens het kennismakingsgesprek concrete afspraken gemaakt omtrent de verwachtte resultaten, aanpak en terugkoppeling van het traject. Zodra werkgever en werknemer akkoord zijn met de aanpak, kan het traject worden gestart.

Inhoud traject

  • Een coachingstraject is maatwerk. In elk traject wordt bekeken wat er nodig is om het geformuleerde doel te realiseren. De ene keer kan het vergroten van inzicht en overzicht al voldoende zijn, een andere keer is het nodig om te werken aan het versterken van vaardigheden of het veranderen van inzichten en overtuigingen. Een coachingssessie duurt 1,5 uur. De gesprekken vinden in principe om de twee à drie weken plaats. Het is onze ervaring dat dat namelijk de beste tijd is om de sessie te laten ‘landen’ en het geleerde in de praktijk te brengen. In overleg met de werknemer kan eventueel een andere contacttermijn worden afgesproken. Als het doel bereikt is, of de medewerker heeft voldoende nieuwe stappen gezet zodat hij/zij alleen verder kan, is het coachingstraject afgerond.

Evaluatie en overleg met de opdrachtgever

  • Tijdens het coachingstraject wordt samen met de werknemer en werkgever op afgesproken momenten geëvalueerd welke voortgang er is geboekt in relatie tot de afgesproken doelen. Uiteraard wordt in de terugkoppeling rekening gehouden met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie. Afhankelijk van de behoefte, kunnen extra evaluatiegesprekken of terugkoppelingsmomenten worden ingepland met zowel werkgever en werknemer.

Bescherming vertrouwelijke informatie

  • De informatie die tijdens gesprekken met de coach van Buro Veranders wordt gedeeld, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en nooit verstrekt aan derden, tenzij de cliënt hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Locatie

  • De locatie waar de gesprekken plaatsvinden, wordt altijd van tevoren met jou of je medewerker afgestemd. Dit kan bij de medewerker thuis zijn, op het werk of op een externe locatie. De eventuele kosten voor een externe locatie worden additioneel in rekening gebracht.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Het verwachte effect van coaching is afhankelijk van de vooraf geformuleerde doelen. Deze kunnen per persoon verschillen. In principe heeft een coachingstraject tot doel ongewenste patronen op te sporen en positieve veranderingen op gang te brengen.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
De tijdsinvestering is afhankelijk van de snelheid waarmee de deelnemer het geleerde in de praktijk weet te brengen. De totale tijdsinvestering voor een deelnemer is 1,5 uur per sessie. Uitgaande van 6 tot 8 sessies, vraagt dit een investering van minimaal 9 tot 12 uur (exclusief tussentijdse opdrachten).

Wat is de verwachte doorlooptijd?
De ervaring leert dat het benodigde aantal sessies om resultaten te bereiken varieert van drie tot acht sessies. De doorlooptijd van een traject kan variëren van 6 tot 32 weken, afhankelijk van de vraagstelling en de snelheid waarin de medewerker het geleerde in de praktijk kan brengen.

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Voor dit traject worden i.p. geen meerkosten berekend, mits het aantal coachsessies niet overschreden wordt. Kosten die buiten de voucher vallen zijn de reiskosten van de locatie van de coach van Buro Veranders naar de locatie van de deelnemer/opdrachtgever à € 0,30/km (excl. BTW). Deze worden apart in rekening gebracht.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
De kosten voor een coachingstraject is 1 voucher. Dit is inclusief:

  • intakegesprek 
  • coördinatie en tussentijdse afstemming met de opdrachtgever 
  • 6 coachsessies à 1,5 uur inclusief voorbereiding en reistijd 
  • materiaal en hulpmiddelen - verslaglegging voortgang traject 
  • evaluatie en ESF-verantwoording