Loading color scheme

Visie

Recente ontwikkelingen binnen de sector Zorg & Welzijn (o.a. vergrijzing en taakverschuiving) zorgen voor nieuwe uitdagingen op gebied van het inzetbaar houden van personeel. De opdracht voor werkgevers en werknemers binnen deze sector is om duurzame inzetbaarheid te realiseren.

Het is onze overtuiging dat dit soort vraagstukken professionele begeleiding vereisen vanuit een gedragsmatige invalshoek. De psycholoog Arbeid & Gezondheid van Ascender is hiervoor de aangewezen professional. Bij het bieden van support maken we gebruik van onze kennis en ervaring op het gebied van psychologie, menselijk gedrag en veranderingsprocessen bij mensen en in organisaties.

De Capability benadering en Werk Als Waarde-model van professor J.J.L. (Jac) van der Klink, hoogleraar ‘Duurzame Inzetbaarheid’ vormt de basis voor onze dienstverlening. Wij zien duurzame inzetbaarheid als een levensloopfenomeen waarmee medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

Centraal in het model staat de ‘werk-capability set’: 7 werkwaarden uit onderzoek verkregen, waarbij het gaat om zowel de individuele werknemer, die in staat en gemotiveerd moet zijn om te werken, als om de werkcontext die de mogelijkheden biedt om waardevolle taken uit te voeren. Werk is belangrijk omdat het voor de werknemer niet alleen een middel is voor het verdienen van inkomen, maar ook voor het bereiken van persoonlijke waarden en doelen. Een elementair uitgangspunt van het model is dat werk waarde moet toevoegen voor zowel de organisatie als de werknemer om duurzame inzetbaarheid te realiseren.

 

Werkwijze

Vanuit haar jarenlange ervaring met zorgprofessionals en de toenemende vraag vanuit de zorg om ondersteuning, heeft Ascender haar dienstverlening voor zorgprofessionals verbijzonderd in MedischVitaal. MedischVitaal van Ascender heeft een repertoire aan instrumenten en vragenlijsten om het functioneren van zorgprofessionals te evalueren en te ondersteunen. Hierbij gaan we uit van de kracht en motivatie die zorgprofessionals hebben om eigen invloed uit te oefenen.

Uit onderzoek blijkt dat de Capability benadering een positief effect heeft op duurzame inzetbaarheid. De Capability benadering is een vast onderdeel van alle interventies van MedischVitaal van Ascender (psychologen) op organisatie-, team- en individueel niveau. Belangrijk element van de benadering zijn interventies die voortvloeien uit de Werk als Waarde-model. Het Werk als Waarde-model en bijbehorende vragenlijst is gebaseerd op de 7 uit onderzoek verkregen werkcapabilities. Door de 7 werkwaarden en huidige en toekomstige realiseerbare mogelijkheden (capability set) in de dialoog te brengen, wordt daadwerkelijk het gesprek gevoerd over wat men belangrijk vindt  en hoe men waarde wil toevoegen nu en in de toekomst. De lijst ‘Werk als Waarde’ kan tevens uitstekend gebruikt worden om diagnose(s) van ‘duurzame inzetbaarheid’ binnen een organisatie te stellen (bijv. per afdeling, per specifieke aandachtsgroep).

Het merendeel van onze interventies zijn BTW-vrij, gezien onze CRKBO-registratie voor trainingen en workshops ten aanzien van functioneren in werk en onze vrijstelling voor begeleidingen op basis van de definitie ‘gezondheidskundige verzorging van de mens’.