Loading color scheme

Aan de slag met job craften

Wat houdt de interventie in?
Al jaren zien we een toename van werkdruk bij medewerkers in de zorgsector. Vooral zwaardere en meer complexe zorgvragen, toename van administratieve lasten èn zelforganisatie vragen veel van de veerkracht en vitaliteit van groepen medewerkers en leidinggevenden. Job crafting gebruik je als medewerker om je werk en de taken binnen je werk, beter aan te laten sluiten bij wie je bent, wat je wilt en wat je kan. Ontdek je eigen drijfveren en talenten en zet deze meer dan nu, centraal in je dagelijkse werk. Job crafting bestaat uit een aantal stappen en is bestemd voor groepen medewerkers (max 12-14 deelnemers per groep) die gericht aan de slag willen gaan met het verlagen van de werkdruk en werkstress.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Het traject kent een aantal sessies van gemiddeld 2 uur per sessie die uitgevoerd worden met een team van maximaal 14 deelnemers. Deze sessies staan hieronder weergegeven:

  1. Jezelf in beeld. Je brengt je drijfveren, talenten en energiegevers in kaart.
  2. Je werk in beeld. Vervolgens breng je al je werkzaamheden in beeld.
  3. Matchen en kiezen. Welke werkzaamheden geven energie, welke kosten je energie?
  4. Ontwerpen. Wat wil je veranderen in je takenpakket, wat dient er anders georganiseerd te worden en hoe wil het team dit vormgeven?
  5. Uitvoeren. Aan de slag met de nieuwe taken en werkwijze.
  6. Evaluatie en verder verbeteren en borgen van de nieuwe werkwijzen in het dagelijks werk.

    N.B.: het is mogelijk om sessies samen te voegen.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
De belangrijkste resultaten van jobcrafting zijn: - kennismaken met èn inzicht in jobcrafting; - werkdrukverlaging door het beter organiseren van je werk en takenpakket; - je werk effectiever en leuker organiseren, het werk sluit meer aan bij je talenten en drijfveren; - vergroten van en meer invloed op je eigen takenpakket. Vergroten van zelforganisatie. De ervaring leert dat de vitaliteit en de energie van de teamleden toeneemt, medewerkers meer plezier ervaren en minder werkdruk en stress. Dit leidt zondermeer tot betere resultaten.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
De 6 sessies (à 2 uur per sessie) vragen een tijdinvestering van totaal 12 uur per deelnemer. Daarnaast dienen enkele sessies voorbereidt te worden, dit kost maximaal 6 uur per medewerker. De totale tijdsinvestering komt daarmee op 18 uur per deelnemer.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Afhankelijk van de agenda’s van de deelnemers, kent dit traject een doorlooptijd van 2 tot 3 maanden.

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Kosten die niet binnen de voucher vallen zijn de reiskosten van de locatie van de adviseur van Buro Veranders naar de (workshop)locatie van de opdrachtgever à € 0,30/km (excl. BTW) Mochten de bijeenkomsten op een externe locatie gepland worden, dan zijn ook deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
De kosten van een job craft traject voor 1 team van 12-14 deelnemers bedraagt 1 voucher. Dit is inclusief intake, voorbereiding en uitvoering van de 6 sessies, tussentijdse afstemming met de opdrachtgever, materialen, verslaglegging en ESF-verantwoording. *Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht.