Loading color scheme

Teamontwikkeling

Wat houdt de interventie in?
Goed samenwerken is geen vanzelfsprekendheid! Sommige teams kampen met problemen die een specifieke aanpak vragen. U kunt hierbij denken aan:

 • medewerkers ervaren onvoldoende openheid en vertrouwen binnen het team, achterdocht en angst bepalen de cultuur;        
 • teamleden voelen weinig verbinding met elkaar, vooral ieder voor zich;       
 • medewerkers kunnen niet van elkaar op aan, er is weinig bereidheid tot het overnemen van werkzaamheden en taken;        
 • het is onduidelijk waar het team voor gaat en staat, men kan zich niet of nauwelijks vinden in de ambities en doelen van het team en/of de organisatie;       
 • het team wordt geacht zelf organiserend te zijn, maar de randvoorwaarden hiervoor zijn volgens de teamleden niet goed ingevuld.

In dergelijke gevallen kan een traject ingezet worden waar gericht met elkaar gewerkt wordt aan het verbeteren van de ervaren knelpunten binnen het team. Hiermee kan voorkomen worden dat medewerkers gaan uitvallen of de teamsfeer verder verslechterd en daarmee resultaten nog verder onder druk komen.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Een traject gericht op het verbeteren van de samenwerking binnen een team (maximaal 14 deelnemers), start altijd met een intakegesprek met de opdrachtgever. Daarnaast volgen gesprekken met enkele medewerkers of een groepje medewerkers (representatief).

Op basis van wetenschappelijke inzichten naar teamflow, wordt in een aantal sessies en met verschillende inspirerende werkvormen, een beweging gemaakt in de gewenste richting. Niet effectieve patronen binnen het team worden bespreekbaar gemaakt, het team krijgt handvatten en opdrachten om de juiste condities te ontwikkelen voor een betere samenwerking en meer werkplezier daar waar gewenst.

Het traject ziet er als volgt uit:     

 • intake met opdrachtgever en enkele teamleden;
 • 6 teambijeenkomsten van 2 uur;     
 • tussentijdse opdrachten;      
 • verslaglegging, evaluatie en ESF verantwoording.

Bij de aanpak maakt Buro Veranders gebruik van verschillende interventies en spelvormen, de aanpak is pragmatisch, positief en to-the-point en daarom werkt het!

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Kenmerkend is de procesaanpak om teamgenoten meer eenheid, meer onderling vertrouwen en meer focus op de collectieve ambitie van het team te laten ervaren. De aanpak doet een sterk beroep op eigen verantwoordelijkheid voor het gewenste resultaat en er wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten van de positieve psychologie: we zetten in op dat wat kracht en energie geeft. Een meer positieve en open sfeer binnen het team is het resultaat, in het algemeen leveren dergelijke teams veel betere teamresultaten.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Aan een dergelijk ontwikkeltraject kunnen maximaal 12-14 personen per team deelnemen. Voor alle deelnemers worden 6 sessies van 2 uur gepland, daarnaast vragen we de deelnemers enkele opdrachten voor te bereiden (2 uur per deelnemer) en met enkele deelnemers zal een intake van 1 uur plaatsvinden.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
De doorlooptijd van een traject varieert tussen de 3 en 6 maanden, dit is mede afhankelijk van de agenda’s van de teamleden.

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Indien er extra sessies door het team gevraagd worden, bijvoorbeeld om een bepaald thema verder uit te diepen (zoals het geven en ontvangen van feedback), kan hiervoor een extra voucher besteed worden of zullen deze kosten apart in rekening worden gebracht. Daarnaast zullen de reiskosten van de locatie van de adviseur van Buro Veranders naar de locatie van de opdrachtgever à € 0,30/km (excl. BTW) apart in rekening worden gebracht. Mochten de bijeenkomsten op een externe locatie gepland worden, dan zijn ook deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
De kosten voor een dergelijk traject bedragen 1 voucher. Dit traject bestaat uit de volgende activiteiten:

 • intakegesprekken met opdrachtgever en team;         
 • coördinatie en tussentijdse afstemming met de opdrachtgever;         
 • 6 bijeenkomsten van 2 uur, inclusief voorbereiding en reistijd;         
 • materiaal en hulpmiddelen;        
 • verslaglegging, evaluatie en ESF-verantwoording