Loading color scheme

Workshop Fit, vitaal en in balans

Wat houdt de interventie in?
De workshop Fit, vitaal en in balans geeft je teamleden meer inzicht in hun persoonlijke energiebalans en de ervaren stress- en energiebronnen op het werk. Er worden tools en inzichten aangereikt die helpen om de vitaliteit, draagkracht en het werkplezier van het team te versterken. Buro Veranders helpt het team vervolgens bij het opstellen van een plan van aanpak om tot een betere vitaliteit en meer werkplezier te komen.

Doel:

Het doel van de workshop is drieledig:

 • Het vergroten van het inzicht in de persoonlijke energiebalans van individuele teamleden.
 • Het bieden van ondersteuning bij het opstellen van een verbeterplan om te komen tot een betere vitaliteit en meer werkplezier van individuele medewerkers en het team.
 • Het vergroten van de eigen regie en verantwoordelijkheid bij het realiseren van positieve veranderingen bij jezelf en in je team.

Optioneel: ondersteunen bij het interpreteren en bespreken van de teamresultaten van een WDO/MTO/PMO en helpen bij het opstellen van een verbeterplan;

Groepsgrootte:

 • De groepsgrootte voor een workshop bedraagt maximaal 12-14 personen per team. Indien groepen groter worden dan 14 is het raadzaam de groepen te splitsen. De leidinggevende geeft van tevoren het aantal deelnemers door aan Buro Veranders zodat er voor iedereen voldoende materiaal beschikbaar is.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De workshop voor een team bestaat uit 3 bijeenkomsten met de volgende programma-onderdelen:

 • Deel 1: Tijdens de eerste bijeenkomst (van 2,5 uur) geef je betekenis aan de factoren die je persoonlijke vitaliteit bepalen. Je maakt kennis met deze factoren en krijgt inzicht in je eigen vitaliteit en energiebalans. Op basis van dit inzicht bepaal je welke bronnen je wilt versterken en wat daarvoor nodig is. Je verlaat de workshop met een persoonlijk actieplan.
 • Deel 2: Tijdens de tweede bijeenkomst (van 3 uur) brengen we gezamenlijk in kaart welke factoren van invloed zijn op de vitaliteit en het werkgeluk van het team. Geïnventariseerd wordt wat de verbeterbehoefte is van het team en wat vooral behouden of versterkt moet worden. Samen met de adviseur van Buro Veranders wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbetering. ·        
 • Deel 3: Na enkele maanden volgt een “Follow-up bijeenkomst” (2 uur). Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de doelen die je als team (en als teamlid) hebt geformuleerd om te komen tot de gewenste situatie. Geëvalueerd wordt hoe jullie ervoor staan, of de doelen misschien aangescherpt moeten worden en of er misschien nog andere maatregelen nodig zijn, die mogelijk op een ander beïnvloedingsniveau in de organisatie liggen. De bijeenkomst geldt als een soort “stok achter de deur” om te voorkomen dat de gemaakte afspraken niet nagekomen worden en voorgenomen (gedrags-) veranderingen verzanden.

Uitgangspunten:

 • Leidinggevenden en medewerkers zijn door de opdrachtgever geïnformeerd over de inhoud en duur van de workshop. Leidinggevenden zijn zelf verantwoordelijk voor het informeren en uitnodigen van hun teams voor de bijeenkomsten (Om het leidinggevenden makkelijker te maken kan Buro Veranders desgewenst een standaard uitnodigingsbrief aanleveren).
 • Buro Veranders krijgt indien van toepassing, tijdig toegang tot de digitale resultaten van het eventueel uitgevoerde vragenlijstonderzoek (WDO/MTO/PMO) op team-niveau zodat de workshops goed voorbereid kunnen worden.
 • De opdrachtgever zal uiterlijk een maand voorafgaand aan de uitvoering van de workshops met Buro Veranders contact opnemen om de planning en reservering van data door te nemen.
 • De opdrachtgever zorgt voor een geschikte locatie/vergaderruimte met voldoende koffie/thee/water voor alle deelnemers. De adviseur dient te kunnen beschikken over: projectiescherm of witte muur flip-over bord

Wat is het verwachte effect van de interventie?

Resultaat
Na afloop van de bijeenkomsten hebben medewerkers meer inzicht in hun persoonlijke energiebalans en dat van hun team. Je weet je hoe je je eigen vitaliteit en werkgeluk kunt vergroten en welke energiebronnen op teamniveau in de werkomgeving versterkt dienen te worden. Vitale medewerkers werken namelijk in een werkomgeving die dit versterkt, het een kan niet zonder het ander!

Evaluatie
Tussentijds en na afloop zal de adviseur van Buro Veranders contact opnemen met de opdrachtgever en een terugkoppeling geven over het verloop van de bijeenkomsten. Tevens zal geëvalueerd worden of de workshops naar tevredenheid zijn uitgevoerd en kunnen ideeën worden uitgewisseld voor vervolgacties of verbeteringen.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Per deelnemer wordt een tijdsinvestering gevraagd van 8,5 uur. Dit is inclusief huiswerk en deelname aan de bijeenkomsten.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
De doorlooptijd van het traject is ongeveer 3 tot 4 maanden.

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)

 • Het is mogelijk om deel 2 van het programma aan te laten sluiten op de resultaten van een recent uitgevoerd werkdrukonderzoek (WDO), medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) of preventief medisch onderzoek (PMO). In dat geval kunnen de onderzoeksresultaten met het team besproken worden en vertaald worden in een plan van aanpak. Omdat dit maatwerk betreft, zullen hiervoor dan wel 3 extra voorbereidingsuren in rekening worden gebracht.
 • Overige kosten die niet binnen de voucher vallen, zijn de reiskosten van de locatie van de adviseur van Buro Veranders naar de locatie van de opdrachtgever à € 0,30/km (excl. BTW)
 • Mochten de bijeenkomsten op een externe locatie gepland worden, dan zijn ook deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
De kosten van drie bijeenkomsten (een workshop) voor één team van 10-14 personen bedraagt 0,5 voucher.

Dit is inclusief:

 • Intakegesprek met opdrachtgever;
 • Voorbereiding en begeleiding van 3 bijeenkomsten;
 • Materiaal en hulpmiddelen;
 • Reistijd;
 • Evaluatiegesprek en ESF-verantwoording
  (Exclusief reiskosten à € 0,30 per km van en naar uw locatie)